Všeobecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Definice

1.1              V těchto obchodních podmínkách:

1.1.1        „Provozovatel“ je Společnost Šimon Polan, IČO: 08116440, se sídlem Michálkova 1044, Rakovník 26901, Česká republika.

1.1.2        „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem i-Nástěnky, mezi jejíž hlavní funkcionality patří elektronické zobrazování informací s možností uživatelské interakce a která je dostupná z internetové adresy https://moje.inastenky.cz.

1.1.3        „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.1.4        „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.5        „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.6        „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

1.1.7        „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

1.1.8        „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1              Zobrazení tlačítka s názvem „Registrovat se“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2              Kliknutí Uživatele na tlačítko „Registrovat se“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

2.3              Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami aplikace i-Nástěnky“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

2.4              Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3. Užívání Aplikace

3.1              Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

3.2              Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.

3.3              Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.

3.4              Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

3.5              Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.

3.6              Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

3.7              Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

3.8              Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

3.9              Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.10          Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

3.11          Aplikace může být instalována jako „on-premise“, tzn. její instance může být nainstalovaná ve vlastním prostředí Uživatele a fungovat tak nezávisle na verzi Aplikace dostupné z internetové adresy uvedené v bodě 1.1.2.

3.12          Aktualizace „on-premise“ instancí Aplikace se řídí podle podmínek stanovených v Licenci pro daného Uživatele.

4. Databáze

4.1              Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

4.2              Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

4.3              Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5. Odpovědnost za škodu

5.1              Provozovatel plně odpovídá Uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou Provozovatelem Uživateli jakýmkoliv porušením povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě nebo VOP.

6. Změna VOP

6.1              Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

6.2              Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

6.3              V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů

7.1              Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2              Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.inastenky.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

8. Povinné informace pro spotřebitele

8.1              Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.

8.2              Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

8.2.1        adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;

8.2.2        telefonický kontakt Provozovatele je +420739083573;

8.2.3        adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@inastenky.cz;

8.2.4        odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;

8.2.5        Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;

8.2.6        Uživateli nevznikají náklady na dodání;

8.2.7        k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Mozilla Firefox / Google Chrome / Microsoft Edge;

8.2.8        Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;

8.2.9        ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;

8.2.10    údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.

8.2.11    Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;

8.2.12    opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;

8.2.13    Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

8.2.14    Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

8.2.15    předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

8.2.16    Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;

8.2.17    Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

9. Rozhodné právo

9.1              Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2              Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

10. Elektronická evidence tržeb

10.1          Přímé platby z účtu na účet evidenci tržeb nepodléhají. V důsledku rozhodnutí Ústavního soudu, nález ÚS ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16, se povinnost evidovat tržby od 1. 3. 2018 nevztahuje také na platby kartou, a to nejen na online transakce prováděné např. prostřednictvím platební brány, ale rovněž na platby kartou prostřednictvím platebních terminálů.

10.2          Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.

11. Zdrojový kód a knihovny třetích stran

11.1          Zdrojový kód této Aplikace není „open-source“, tzn. jeho modifikace a distribuce není povolena. Licenční podmínky aktuální verze Aplikace jsou k dispozici na adrese https://moje.inastenky.cz/license.md. Licenční podmínky „on-premise“ instancí aplikace jsou vždy stanoveny v souboru „License.md“ nacházejícím se v adresáři Aplikace.

11.2          Tato Aplikace využívá knihovny třetích stran v souladu s jejich licenčními podmínkami. Seznam použitých knihoven aktuální verze Aplikace je k dispozici na adrese https://moje.inastenky.cz/license.md. Seznam použitých knihoven „on-premise“ instancí aplikace je vždy stanoven v souboru „License.md“ nacházejícím se v adresáři Aplikace.

12. Účinnost

12.1          Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 13. května 2020.